Czytelne Bilbao

Celem studium „Czytelne Bilbao” była poprawa czytelności miejskiej miasta i ułatwienie orientacji przestrzennej dla pieszych. Projekt zrealizowaliśmy dla Urzędu Miasta Bilbao we współpracy z firmą GISLAN. Zastosowaliśmy metody cyfrowe i analogowe do oceny aktualnego stanu oznaczeń dla pieszych w Bilbao i oszacowania niezbędnej interwencji w celu poprawy orientacji w mieście.

W ramach pierwszego badania przygotowaliśmy model obliczeniowy oparty na danych GIS w celu symulacji miejskich tras pieszych – zarówno bezpośrednich jak I takich, które piesi potencjalnie pokonują w drodze na przystanek, co punktu docelowego oraz podczas przesiadek. Punkty początkowe i docelowe zostały oparte na gęstości zaludnienia, lokalizacji miejsc pracy, przystankach transportu publicznego. Wynikiem analizy jest mapa ciepła, która pokazuje najbardziej ruchliwe drogi i węzły w mieście.

Drugim badaniem była analiza otwarć widokowych przy wykorzystaniu trójwymiarowego modelu miasta Bilbao. Pozwoliła nam ona odnaleźć ważne węzły panoramiczne, z których pieszy może zobaczyć dominanty i inne ważne odniesienia wizualne.

Zastosowaliśmy również metodę analogową opartą na geografii percepcji, aby określić, jak obywatele rozumieją swoje miasto. Przebadaliśmy osoby o różnych profilach (mieszkańców, okazjonalnych podróżnych itp.), które poprosiliśmy o narysowanie mapy miasta z pamięci. Mapy te pozwoliły nam dostrzec wspólne elementy urbanistyczne, które dostarczają bezcennych informacji przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji oznakowania dla pieszych oraz o tym, w jaki sposób musi ono dostarczać istotnych wskazówek.

Nałożenie na siebie wszystkich wyników analiz pozwoliło nam zaobserwować wspólne elementy urbanistyczne, które pomogły nam w określeniu lokalizacji oznakowania kierunków w mieście dla pieszych i sposobu, w jaki powinno ono dostarczać odpowiednich informacji. Zaproponowaliśmy trzy rodzaje elementów oznakowania, których lokalizacja jest konsekwencją powyższych analiz. Efektem pracy jest dokument zawierający wyniki tych analiz, a następnie wytyczne projektowe w skali urbanistyczno-architektonicznej.

 
/site/assets/files/1758/00_isovist_hq.jpg